Algemene prestatie en verkoopsvoorwaarden

Benevens de bijzondere voorwaarden op de voorzijde vermeld, gelden de hierna vermelde algemene voorwaarden:

1. Onze offertes zijn vanaf de opstelling ervan gedurende één maand geldig. Na afloop van de termijn zijn de klanten gehouden om de bevestiging van
de geldigheid te verzoeken. Het desbetreffende materiaal wordt aangeboden onder voorbehoud van een ononderbroken fabricage. De koper
machtigt ons tot het leveren van vervangingsmateriaal, dat dezelfde functie kan vervullen. Ingeval de door de leveranciers toegepaste prijzen stijgen,
zal de stijging worden doorgerekend in de prijzen, die tussen de partijen zijn bedongen.

2. De aanvaarding van de offertes door onze klanten sluit noodzakelijkerwijs de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in, die strikt van
toepassing zijn en waarvan enkel mag worden afgeweken als het uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgesteld. Alle kostenramingen, tekeningen, plannen,
documenten en fotokopieën of andere stukken, die door ons zijn opgesteld, blijven onze uitsluitende eigendom en mogen zonder onze voorafgaande,
schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch aan derden worden doorgespeeld.

3. De leverings- en installatietermijnen proberen wij zo strikt mogelijk na te leven. Deze termijnen zijn echter alleen bedoeld om een idee te geven,
ingeval ze worden overschreden kunnen wij daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch tot enige schadeloosstelling worden verplicht.
Vertraging bij de uitvoering van een bestelling, leidt niet tot de annulering ervan en verleent de koper evenmin het recht zich het bestelde elders op
onze kosten aan te schaffen.

4. Bij de bestelling moet een voorschot van 35% worden betaald. Het saldo is contant betaalbaar ten tijde van de inbedrijfsstelling van de installatie of
van de levering van het materiaal, indien wij niet instaan voor de plaatsing ervan. Het bedrag van de facturen, die 8 dagen na de vervaldag, zijnde 30
dagen na de factuurdatum, nog niet zijn betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een vaste, bevoorrechte
vergoeding van 20% met een minimum van 100,00 €. Bovendien zal vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege een achterstalligheidsintrest
van 1,5% per maand in rekening worden gebracht. In geval van zelfs gedeeltelijke wanbetaling van een factuur blijft het verkochte materiaal of het
toebehoren van onze eigendom. De klant zal ervan pas de wettige eigenaar worden nadat de prijs, de taks en de eventuele intrest is betaald, waarbij
alle risico’s echter ten zijne laste blijven.

5. Indien ten gevolge van omstandigheden, buiten onze wil om, een bepaald component niet samen met de rest van de bestelling kan worden geleverd
en geïnstalleerd, of na de installatie ervan defect zou blijken te zijn, is de koper gerechtigd de prijs van dat component in mindering te brengen van het
te betalen saldo, zonder dat de betaling van het aangepast factuurbedrag daarom mag worden uitgesteld.

6. Op het materiaal wordt één jaar garantie gegeven. Gedurende de garantie zijn ook de werkuren gratis voor zover de werkuren tijdens de kantooruren
(9u – 12u en 13u tot 16u) kunnen worden verricht. Van deze garantie zijn uitgesloten: de vervanging van zekeringen en batterijen, de desbetreffende
werkuren en vervoerskosten. De garantie gaat in op het ogenblik van de inbedrijfsstelling van de installatie of indien wij enkel instaan voor de
levering, zonder montage, op de leveringsdatum, zodra het materiaal is geleverd. Eveneens uitgesloten zijn alle storingen of defecten door overmacht
of die te wijten zijn aan een verkeerde hantering door de koper of door voor diens rekening handelende derden.

7. In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag verbeurt de koper zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, zijn
contractuele rechten, inclusief zijn garantierecht. Zijn garantierecht verbeurt ook indien hij beroep doet op andere arbeidskrachten dan de onze.

8. Indien het materiaal wegens omstandigheden, waaraan de koper schuld heeft, niet volledig kan of kon worden geïnstalleerd, zelfs indien het
geïnstalleerde gedeelte niet in bedrijf kan of worden gesteld, gaat de garantie in op de dag waarop het eerste gedeelte van de werkzaamheden is
beëindigd. De betaling moet gebeuren alsof de installatie volledig in bedrijf is gesteld. Bovendien zullen de kosten van vertraging, de extra
vervoerkosten en het extra werk afzonderlijk worden gefactureerd.

9. Wij behouden ons het recht voor de aanvaarde bestellingen geheel of gedeeltelijk door te geven aan een derde , die hetzij op eigen verantwoording,
hetzij als onderaannemer in onze verantwoording werkt.

10. De koper die na ondertekening van de bestelbon, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege een gedeelte van de in de
kostenraming beschreven werkzaamheden door een derde laten verrichten, is van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 15% van het bedrag
der contractueel overeengekomen werkzaamheden.

11. In geval de koper de bestelling annuleert of het contract verbreekt, is hij ons een vaste vergoeding verschuldigd van minimum 15% van het totale
bedrag van de bestelling, onverminderd de eventuele schadevergoeding. Verder is de koper ons alle kosten verschuldigd die door ons in het kader
van de bestelling zijn gemaakt. Indien het contract binnen de 8 dagen na de aanvaarding van de bestelling door de koper wordt verbroken of
opgezegd, valt het voorschot van 35% ons definitief toe. Indien de verkoper ten gevolge van een dergelijke opzegging kosten oploopt, in het bijzonder
door de leverancier aangerekende kosten, komen die volledig voor rekening van de koper. Ook alle andere kosten die wij in het kader van dit contract
hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld dossierkosten, vervoerskosten, kosten voor de offerte, enz. komen ten laste van de koper.

12. Indien de koper failliet gaat, een gerechtelijk akkoord aanvraag, kennelijk insolvent is of met financiële moeilijkheden te kampen heeft, kunnen we van
rechtswege, per gewone aangetekende brief, en zonder daarom tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden, alle lopende leveringen stopzetten, het
al geleverde of geïnstalleerde materiaal dadelijk terugnemen en het contract opzeggen.

13. De koper verbindt zich ertoe, onmiddellijk nadat de goederen zijn aangekomen, na te gaan of ze zich in goede staat bevinden, of ze tijdens het
vervoer geen schade hebben opgelopen en of ze geen zichtbare gebreken vertonen. Alle klachten betreffende verborgen schade of verborgen
gebreken worden niet meer aanvaard als ze niet binnen 8 dagen na de levering en per aangetekende brief worden geformuleerd.

14. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongevallen tijdens de montage van de installatie of ten gevolge van het gebruik van het materiaal of de
installaties door de koper of door een derde. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal of het verlies van of schade
aan de goederen van de koper of aan de in diens vertrekken opgeslagen goederen van derden.

15. Bij de ons toevertrouwde installaties gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk. Indien met het oog op de installatie, het interieur van het vertrek waar
het materiaal moet worden opgesteld, gedeeltelijk wordt beschadigd, zijn de herstellingskosten voor rekening van de koper. Hij is geenszins
gerechtigd die kosten geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen van de factuur.

16. De algemene prestatie- en verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht
van het kanton Lennik en de rechtbanken van Brussel bevoegd.

17. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade ten gevolge een vertraging in het onderhoud van het materiaal. Behalve indien
de vertraging meer bedraagt dan 3 maanden nadat de koper, na de contractuele vervaldag, een ingebrekestelling heeft verstuurd. Ingeval de
vertraging in het onderhoud van de installatie te wijten is hetzij aan de koper, hetzij aan voor diens rekening handelende derden, zullen wij geen
vergoeding verschuldigd zijn, zelfs niet voor schade die wordt veroorzaakt na afloop van de termijn van 3 maanden na de ingebrekestelling.

18. Elke vergoeding die wij krachtens deze verkoopsvoorwaarden eventueel aan de koper zijn verschuldigd, is beperkt tot diens werkelijke schade en kan
geenszins meer bedragen dan 1000,00 €.

19. Voor elke vertraging bij de inbezitneming van het bestelde materiaal, waaraan de koper schuld heeft, kunnen hem eventueel opslagkosten worden
aangerekend.

20. Indien één van deze algemene prestatie- en verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen
van kracht blijven.

21. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van de verwerking van de
persoonlijke gegevens. Voor verdere informatie zie onze privacy disclaimer op www.schoonianssteven.be.